CNC Heißdraht


FP 1600S Styroporplotter
Klein & günstig
 • Kompakte Bauweise
 • 1 Draht, 150mm lang
 • EPS- & XPS-Standardplatten
FP 1600S - 2D Agentur
CUT1610S Styroporschneiddemaschine
Kompakt & leistungsstark
 • EPS- & XPS-Standardplatten
 • 4 unabhängige Achsen
 • 1 Draht, bis 200cm lang
CUT 1600S - 3D Serie
CUT2500S Styroporschneiddemaschine
Beliebt & flexibel
 • EPS-Blöcke & XPS-Platten
 • 4 unabhängige Achsen
 • 1 Draht, bis 500cm lang
CUT 2000S - 3D Serie
CUT2900SR - Gefälledächer schneiden
EPS-Gefälledächer
 • Offener Maschinentisch
 • 3 unabhängige Achsen
 • 10 Drähte, 145cm lang
 • Maschinentisch bis 500cm lang
CUT 2900SD - 2.5 Dach
3D Cut3000S Serie
Gewerbliche Produktion 3D
 • offener Maschinentisch
 • 4 unabhängige Achsen
 • 1 Draht, bis 500cm lang
 • Vielseitig konfigurierbar
CUT 3000S - 3D Produktion
CUT 4000S - 2.5D CNC Schneidemaschine
Mehrdraht Schneiden 2D
 • offener Maschinentisch
 • 10 Drähte, bis 300cm lang
 • drehbare Schneidearme
 • optimierte Bestückung
CUT 4000S - 2D Produktion